I. INFORMACJE O FIRMIE

Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy www.twojabron.pl działający pod adresem jest TBCH sp. z o.o., ul. Fabryczna 16C, 53 – 609 Wrocław NIP 8943165115

Przez „Regulamin Sklepu Internetowego  www.twojabron.pl zwanego dalej REGULAMINEM rozumie się ogólne warunki korzystania z portalu internetowego www.twojabron.pl

Regulamin Sklepu Internetowego twojabron.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej www.twojabron.pl Złożenie przez Użytkownika/Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Nie dotyczy towarów sprzedawanych w sklepie stacjonarnym!

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym www.twojabron.pl przyjmowane są za tylko pośrednictwem strony internetowej www.twojabron.pl

Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Zamawiający lub Klient).

Sklep Twojabron.pl nie prowadzi sprzedaży on-line broni (w tym istotnych części broni) oraz amunicji. 

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu.

Składanie zamówień na asortymenty oferowane w Sklepie Internetowym www.twojabron.pl możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację).Możliwe jest również dokonywanie zakupów przez niezarejestrowanych użytkowników.

Zakupione towary wysyłane są pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówień do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem, bądź do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania należnej wpłaty w przypadku płatności PayU lub PayPal. Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi do 3 dni roboczych, a kurierem do 2 dni roboczych liczonych od dnia wysłania paczki przez Sklep Internetowy www.twojabron.pl.

W sytuacji braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego rozmiaru lub koloru Sklep Internetowy www.twojabron.pl skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedpłaty kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona Zamawiającemu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Potwierdzeniem dokonania zakupu w naszym sklepie jest wiadomość e-mail .

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania zamówień na te towary aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Przyjęcie przez Sklep Internetowy www.twojabron.pl złożonego zamówienia zostanie potwierdzone e-mailem przesłanym na adres zamieszczony w formularzu zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy www.twojabron.pl na adres e-mail Zamawiającego wskazany w formularzu, przy czym Sklep Internetowy www.twojabron.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane lub nieistniejące dane teleadresowe Zamawiającego.

Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do złożonego zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej ze sklepem lub drogą elektroniczną na adres sklep@twojabron.pl

III. CENY

Prezentowany katalog towarów oraz zamieszczone na stronach sklepu ceny (cenniki) są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Mają jedynie charakter informacyjny.

Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym www.twojabron.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

Informacja o całkowitej wartości zamówienia dostępna jest w koszyku. Wiążącą dla klienta wartością zamówienia, jest ta znajdująca się na etapie POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, poprzez kliknięcie w przycisk „Złóż zamówienie i zapłać”. Obie kwoty są jednakowe o ile Zamawiający nie dokonał w międzyczasie zmian produktów znajdujących się w koszyku.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU

Możliwe formy płatności za zamówiony towar w Sklepie Internetowym www.twojabron.pl obejmują płatności poprzez systemy elektroniczne jak również wpłaty własne na konto bankowe oraz płatności pobraniowe przy odbiorze towaru.

Przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyłka towaru przez sklep może się odbyć wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego płatności bądź po zaznaczeniu przesyłki pobraniowej.

W przypadku braku wpływu należności na konto wskazane w trakcie realizacji płatności za zamówienie (dotyczy przedpłaty za pomocą przelewu elektronicznego lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Systemu Elektronicznego jak również wpłaty na konto Sklepu Internetowego TWOJABROŃ.PL) zamówienie zostanie anulowane po 5 dniach roboczych od daty złożenia zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres dostawy wskazany w formularzu. Zamawiający dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.

Koszt dostawy towaru został określony w tabeli kosztów lub w opisie aukcji.

Prosimy aby w sytuacji odbioru przesyłki sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie zewnętrzne przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, prosimy nie przyjmować przesyłki, a jako powód podać „uszkodzenie opakowania zewnętrznego” oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Nie dotyczy to towarów tworzonych na specjalne zamówienie Klienta.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Klient aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować nas drogą elektroniczną na adres sklep@twojabron.pl lub listowną o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia .

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy które są dostępne na stronach internetowych, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia odmowy zwracamy wszelkie otrzymane płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy. niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.

Zwracany produkt Klient zobligowany jest przesłać na wskazany adres przed upływem 14 dni od dnia w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres TBCH sp. z o.o.,ul. Myśliwska 6, 05 – 555 Suchodół/Tarczyn

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży należy kierować na adres: sklep@twojabron.pl tytułem “Odstąpienie od umowy”.

VI. WADY I REKLAMACJE

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną na podstawie stosownych przepisów Kodeksu Cywilnego (rękojmia).

Reklamacje, wynikające z naruszenia uprawnień Kupującego z tytułu udzielonych gwarancji jakości oferowanych Produktów, rozpoznawane będą w trybie szczegółowych unormowań zawartych w oświadczeniach gwarancyjnych dla poszczególnych Produktów. Dokumenty gwarancyjne przekazywane są Kupującemu wraz z zakupionym Towarem, o ile producent takowych dostarczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

a) Jeśli udzielającym gwarancji jest Sprzedawca, Reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia mu reklamowanego Produktu wraz z dowodem jego zakupu, a reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać:

– dane Kupującego umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako strony umowy;

– rodzaj Towaru, którego dotyczy;

– okoliczności uzasadniające reklamację;

– ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego defektu.

b) Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

c) Kupujący może także zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta, zgodnie z danymi adresowymi znajdującymi się w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy występuje.

d) Jeżeli udzielającym gwarancji jest producent, lub inny podmiot, Kupujący może także zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, o ile gwarant na to zezwala. W takim wypadku Kupujący może zostać obciążony kosztami przygotowania i dokonania przesyłki Towaru do i z autoryzowanego punktu serwisowego producenta. W takim też wypadku termin, o którym mowa powyżej w ppkt. „b” może ulec stosownemu przedłużeniu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.twojabron.pl są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody właściciela. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach sklepu jest zabronione.

Sklep Internetowy www.twojabron.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu okoliczności niezależnych od sklepu (np. za dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym www.twojabron.pl przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej, za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Zamawiającego, za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Zamawiającego).

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem Internetowym www.twojabron.pl a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

W razie wątpliwości sugerujemy kontakt drogą elektroniczną na adres: sklep@twojabron.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych Ustaw.